terug

2023

ANBI

ANBI status verleend door de Belastingdienst per 7 september 2023

 1 Algemene gegevens instelling
Naam: Stichting Marcel Messing Bibliotheek (MMB)
KvK nummer: 91 32 78 22
BTW nummer: NL865619426B01
Contactgegevens
Adres: Postbus 8765, 4820 BB Breda
E-mailadres: [email protected]
Website: www.marcelmessingbibliotheek.nl
RSIN: 86 56 19 426
Actief in sector Bibliotheekwezen en educatie
Instandhouding cultureel erfgoed: is het behoud van de fysieke
bibliotheek van Marcel en Marijke Messing, bestaande uit circa18.000 banden op gebied van spiritualiteit
en wetenschappen als antropologie, filosofie, vergelijkende godsdienstwetenschappen ethiek, pedagogie,
psychologie, holistische geneeskunde, geschiedenis, (techno)biologie, (nieuwe) natuurkunde,
(geo)politiek.
In welke landen is uw instelling actief: Nederland
Aantal medewerkers 0
Aantal vrijwilligers 6 tot 8
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter: Algemeen beleid
Secretaris: Secretariaat
Penningmeester: Middelen
Lid: Beheer, conservering en publicatie
Lid: Educatie en informatievoorziening
Doelgroepen: algemeen geïnteresseerd publiek, studenten en wetenschappelijke
onderzoekers
Doelstelling: Het voorbereiden en realiseren van zowel de fysieke locatie van de bibliotheek als de infrastructuur
die nodig is voor opslag, restauratie en digitalisering;Ontsluiten van de bibliotheek;Heruitgifte van belangrijke werken van de bibliotheek;Het voorbereiden en realiseren van een studiecentrum voor educatie;De exploitatie van zowel bibliotheek als studiecentrum;Het verwerven van de nodige fondsen voor verwezenlijking van eerdergenoemde doelstellingen.
Beleidsplan: Op aanvraag verkrijgbaar.
Beloningsbeleid: Aan bestuurders worden geen vergoedingen verstrekt. Betaalde medewerkers kent de stichting vooralsnog
niet. Vrijwilligers ontvangen in voorkomende gevallen een vrijwilligersvergoeding
Activiteitenverslag: Relevante activiteiten die verband houden met het beheer van de
bibliotheek en het studiecentrum, inclusief de ontsluiting daarvan (zie beleidsplan 2023 – 2026 op
aanvraag verkrijgbaar).
2 Balans
Balansdatum: Opening (medio 2023) en per 31 december
Opening 2023
Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Liquide middelen 2.000
Vorderingen
——–
Totale activa 2.000
Passiva
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden 2.000
——–
2.000
Toelichting
Voor de oprichting van de stichting (medio 2023) is
een bedrag toegezegd door een donateur. Dat bedrag wordt ingezet om de oprichting mogelijk te maken en
de eerste kosten op te vangen.
3 Staat van baten en lasten 2023
Baten
Giften en donaties 50.000
Royalty’s 25.000
Bijdragen gebruik en verbruik 1.500
——–
Totale baten 76.500
Lasten
Organisatie 3.000
Werving fondsen 2.500
Werving vrijwilligers 2.000
Publicaties 2.500
Promotie 2.500
Digitaal platform 2.500
Digitalisering banden 5.000
Conservering banden 5.000
Opslag boeken 1.500
Overige kosten 1.000
Toevoeging bestemmingsreserve 49.000
——–
76.500
Toelichting beleidsplan: zie hieronder
 

BELEIDSPLAN 2023 – 2026

 

 • Inleiding

In een wereld waarin we informatie in toenemende mate digitaliseren, vertegenwoordigt het fysieke boek nog altijd een belangrijke rol. Het behoud van historische boeken is daarnaast een belangrijk aspect van ons cultureel erfgoed. De Marcel Messing Bibliotheek is zo’n belangrijk cultureel erfgoed dat niet alleen behouden moet blijven, maar ook een bron vormt van nieuwe werken op het gebied van antropologie, filosofie, vergelijkende godsdienstwetenschappen ethiek, pedagogie, psychologie, holistische geneeskunde, geschiedenis, (techno)biologie, (nieuwe) natuurkunde, (geo)politiek.

De Stichting Marcel Messing Bibliotheek (SMMB) beoogt daarom niet alleen het behoud van de bibliotheek, maar ook de uitbreiding ervan met nieuw origineel werk. De Stichting MMMB wil daarbij vooral ook jong talent de kans geven en opleiden in de relatie tot de genoemde wetenschappelijke stromingen en spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Daartoe zal een studiecentrum voor educatie aan de bibliotheek worden verbonden. 

Voor zowel bibliotheek als studiecentrum zal een passende fysieke locatie worden gezocht en van daaruit zullen alle activiteiten worden ontwikkeld die de doelstellingen van de Stichting MMMB inhoud gaan geven. De komende jaren staan in het teken van het vinden van een geschikte locatie, de ontsluiting en realisatie van het studiecentrum

Een van de belangrijkste activiteiten zal bestaan uit het werven van donateurs en vrijwilligers voor de Stichting MMB. Daarmee wordt tegelijkertijd bereikt dat de Stichting MMB naamsbekendheid krijgt. Naast de persoonlijke inzet van Marcel en Marijke Messing zal een comité van aanbeveling worden gevormd die daartoe de nodige activiteiten gaat ontplooien.

 

 • Missie/visie

De missie van de Stichting MMB is het behoud van de fysieke bibliotheek van Marcel en Marijke Messing, bestaande uit 20.000 boeken; het digitaliseren van de unieke werken uit die bibliotheek; het stimuleren van jonge onderzoekers met interesse in de relatie spiritualiteit en wetenschappen als antropologie, filosofie, vergelijkende godsdienstwetenschappen ethiek, pedagogie, psychologie, holistische geneeskunde, geschiedenis, (techno)biologie, (nieuwe) natuurkunde, (geo)politiek.

De visie van de Stichting MMB is dat de meeste huidige wetenschappen gebaseerd zijn op een materialistisch wereldbeeld, waarbij het spirituele en ethische aspect nagenoeg ontbreekt. Als één ding van alle crises (uit verleden en heden) ons leert, is dat de oplossing daarvan uitsluitend gevonden kan worden met inzet van spirituele- en ethische zienswijzen en denkbeelden en tot uitdrukking komend in handelingen die daarmee in evenwicht zijn.

 

 • Doelstelling

De doelstellingen van de stichting laten zich als volgt formuleren:

 • Het voorbereiden en realiseren van zowel de fysieke locatie van de bibliotheek als de infrastructuur die nodig is voor opslag, restauratie en digitalisering;
 • Ontsluiten van de bibliotheek
 • Heruitgifte van belangrijke werken van de bibliotheek
 • Het voorbereiden en realiseren van een studiecentrum voor educatie;
 • De exploitatie van zowel bibliotheek als studiecentrum;
 • Het verwerven van de nodige fondsen voor verwezenlijking van eerder genoemde doelstellingen.

 

 • Strategie

De vele publicaties die Marcel Messing met steun van Marijke Messing tot stand heeft gebracht bereiken een breed publiek. De doelgroep is omvangrijk en divers. Daarbij wordt geconstateerd dat een steeds groter wordende groep mensen van alle leeftijden die geïnteresseerd is in spiritualiteit en ethiek in relatie tot wetenschap. Daarbinnen is er een toenemende groep jongeren die hiervoor interesses hebben/ontwikkelen. Een van de redenen om aan de bibliotheek een studiecentrum te verbinden.

De strategie voor de komende jaren is om met inachtneming van de het gedachtengoed van Marcel en Marijke Messing in te zetten op:

 1. Het verwerven van de Culturele ANBI-status, ter ondersteuning van;
 2. Het verwerven van voldoende fondsen, die;
 3. Het voorbereiden, het realiseren en het ontsluitend van bibliotheek en studiecentrum mogelijk maken

 

 • Huidige situatie

Nadat de stichting MMB is opgericht zal de bibliotheek worden ingebracht in de stichting.

Totdat er een zelfstandige fysieke locatie is gevonden en gerealiseerd voor bibliotheek en studiecentrum blijft de bibliotheek vooralsnog onder praktisch beheer van Marcel en Marijke Messing. Een en ander zal worden vastgelegd in concrete overeenkomsten.

Op enig moment zal (na realisatie fysieke locatie) de bibliotheek hiernaar worden verplaatst.

In deze fase zullen daarnaast allerlei initiatieven worden gestart (zie volgende paragraaf).

 

 • Activiteiten van de organisatie

De voorgenomen activiteiten geven voor de komende vier het volgende beeld:

2023

 • Aanvraag culturele ANBI-status
 • Fondsenwerving:
 • Voor realisatie fysieke locatie bibliotheek
 • Voor werving van wetenschappelijke onderzoeksopdrachten om op specifieke projecten bij te dragen aan de introductie van spiritualiteit binnen wetenschappelijke disciplines. Daarbij zal speciale aandacht worden gericht op disciplines met grote maatschappelijke impact, waaronder onder andere sociologie, esoterie, filosofie, antropologie, maar ook technisch wetenschappelijke disciplines, waaronder fundamentele en toegepaste bètawetenschappen.
 • Voor ondersteuning exploitatie
 • Werven van vrijwilligers: voor de uitvoering van werkzaamheden
 • Samenwerking aangaan met een uitgeverij voor publicaties
 • Belangrijk oud werk dat vrij van rechten is op termijn te heruitgeven. In een aantal gevallen zullen werken ook in meerdere talen vertaald gaan worden.
 • De Stichting zal direct beginnen met het conserveren van de meest kwetsbare unieke werken uit de bibliotheek. Daarbij wordt gekeken naar relevantie, waarbij de belangrijkste werken direct gedigitaliseerd zullen worden. Op termijn zullen alle unieke werken gedigitaliseerd worden met de bedoeling ze online en/of fysiek beschikbaar te maken. 
 • Een belangrijk onderdeel is het maken van een geschikte internationale website, waar werk gepubliceerd kan worden. Gedacht wordt aan digitale abonnementen. Daarnaast wil de website een digitaal platform bieden aan jongeren op het gebied van diverse onderwerpen in relatie tot spiritualiteit, waarop meningen vrij kunnen worden uitgewisseld.
 • Het actief verwerven van (nieuwe) boeken in de lijn van de bestaande bibliotheek

2024

Voor dit jaar zijn dezelfde actiepunten aan de orde als in 2023. Daaraan worden toegevoegd:

 • Het actief promoten van het gedachtengoed van de stichting door middel van het organiseren van lezingen en het online zetten ervan; het opnemen van podcasts
 • Het instellen van een tweejaarlijkse prijs voor door de stichting geëntameerd nieuw uitgegeven werk.

2025

Voor dit jaar zijn dezelfde actiepunten aan de orde als in 2023 en 2024. Daaraan wordt toegevoegd:

 • Voorbereiding en verwerving fysieke locatie bibliotheek en studiecentrum

2026

Voor dit jaar zijn dezelfde actiepunten aan de orde als in 2023 en 2024. Daaraan worden toegevoegd:

 • Inrichting fysieke locatie bibliotheek en studiecentrum
 • studenten gebruik laten maken van de bibliotheek, zo mogelijk met de optie om nieuw werk te genereren vanuit het gedachtengoed van de Stichting MMMB ofwel om toegang te bieden aan jonge onderzoekers (grants) met als doel publicatie.

 

 • Organisatie

Rechtspersoon

Bibliotheek en studiecentrum worden ondergebracht in een apart daartoe op te richten stichting. Voor deze stichting zal de culturele ANBI-status worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Het betreft hier immers behoud en ontsluiting van belangrijk Nederlands cultureel erfgoed.

Bestuur

Het stichtingsbestuur zal bestaan uit tenminste drie en maximaal vijf personen.

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Portefeuille beheer, conservering en publicatie
 • Portefeuille educatie en informatievoorziening 

Voor de vervulling van de bestuursfuncties worden geen vergoedingen verstrekt.

Uitvoering werkzaamheden

Aanvankelijk zullen de taken worden uitgevoerd door het bestuur. Zij brengen de noodzakelijke randvoorwaarden tot stand (fondsenwerving, voorbereiding fysieke locatie enzovoorts).

Daarnaast zal het bestuur zich inspannen om vrijwilligers te enthousiasmeren om bepaalde taken te vervullen en daarmee de realisatie van doelstellingen te bespoedigen. Voor de uitvoering van vrijwilligerstaken is het mogelijk dat daarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt. In voorkomende gevallen na een besluit door het bestuur.

Nadat de bibliotheek en studiecentrum meer en meer concrete invulling krijgen en de financiele positie dit mogelijk maken, wordt niet uitgesloten dat op termijn beroepskrachten worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van een en ander.

 

 • Financien

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen is de inbreng van donateurs noodzakelijk naast het ontvangen van royalties voor de (her)uitgifte van boeken die behoren tot de bibliotheek.

Beide bronnen zullen in de eerste vier actief worden opgepakt om de nodige fondsen te verwerven voor realisatie fysieke locatie bibliotheek en studiecentrum.

De inbreng (gift bij leven) van de huidige locatie, waar thans de bibliotheek is opgeslagen, door de huidige eigenaren (Marcel en Marijke Messing) draagt daar verder aan bij.

Voor de realisatie van de fysieke locatie wordt € 2 miljoen benodigd geacht waarvan naar verwachting de helft gefinancierd zal dienen te worden.

Het voorliggende beleidsplan is vertaald in een meerjarenbegroting 2023 – 2026. De periode 2023 – 2026 is nodig voor het optuigen van de stichting en uiteindelijke verwezenlijking van de fysieke locatie van de bibliotheek en studiecentrum (uiterlijk in 2026). Daarbovenop is de jaarschijf 2027 toegevoegd om een financiele inkijk te geven op moment dat de reguliere exploitatie zijn intrede doet. Tegen die tijd zal het voorliggende beleidsplan worden herzien.

Openingsbalans en meerjarenbegroting 2023 – 2027, inclusief toelichting zijn opgenomen in bijlage 1. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 

Breda, juni 2023

Bestuur Stichting MMB

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: openingsbalans en meerjarenbegroting 2023 – 2026,

                 inclusief toelichting

 

Openingsbalans

Bij oprichting is een bedrag van € 2.000,– toegezegd. Uit deze donatie worden de oprichtingskosten en dergelijke bekostigd. Zij maken een onderdeel uit van de begrotingspost “organisatie”.

 

Meerjarenbegroting 2023 – 2026

 • Baten
 • Donaties

Voor de verwerving van de benodigde giften wordt één comité van aanbeveling gevormd, die als ambassadeurs hun bijdrage zullen leveren. Het oevre van Marcel en Marijke Messing bereikt een aanzienlijk publiek en vele lezers. De verwachting is dat deze doelgroep het initiatief van Marcel en Marijke van harte zullen steunen.

 • Royalties

Met de overdracht van de bibliotheek verwerft de stichting MMMB alle auteursrechten van alle boeken die (her)uitgegeven zullen worden. Met de (her)uitgifte zal direct worden begonnen. In het begin bescheiden, maar naarmate de tijd vordert meerdere banden per jaar.

 1. Bijdragen gebruik bibliotheek en studiecentrum

Het betreft hier specifieke diensten en/of producten waarvoor de stichting kosten moet maken. In aanvang zal dit alleen online zijn, op termijn ook vanuit de fysieke locatie.

 

 • Overige inkomsten

Hierbij moet met name gedacht worden aan bijdragen voor verblijf. Binnen het studiecentrum worden enkele verblijfplaatsen gecreerd ten behoeve van studenten en anderen die gebruik willen maken voor onderzoek.

 

 • Lasten
 • Organisatie

Kosten oprichting, bestuur, secretariaat, bankkosten enzovoorts.

 

 • Conservator/beheerder

Op termijn wordt de aanstelling van een professional niet uitgesloten. Vooralsnog worden de werkzaamheden uitgevoerd door leden bestuur, comité van aanbeveling en vrijwilligers.

 

 • Werving fondsen

Een noodzakelijk voorwaarde voor realisering van de doelstellingen. Betreft hier budget voor ondersteuning activiteiten bestuur en comité van aanbeveling.

 

 • Werving vrijwilligers

Ook bij de aanstelling van een professional op termijn, zullen de taken overwegend worden uitgevoerd door vrijwilligers. Hert hier opgenomen budget is bedoeld om enerzijds te werven en anderzijds om eventuele vrijwilligersvergoedingen op te vangen.

 

 • Publicaties

Direct na de oprichting zal gestart worden met het uitgeven van publicaties. Het aantal zal in de tijd toenemen van. Voor de kosten die voor rekening van de stichting komen, is hier een toenemend budget opgenomen.

 

 • en 7. Promotie en Digitaal platform (ontsluiting)

Voor beide activiteiten ten behoeve van het promoten en het ontsluiten van de activiteiten van de stichting voor een groot publiek is hiervoor budget opgenomen.

 

 • Digitalisering banden

In een wereld waarin de digitalisering om zich heen grijpt, kan niet meer volstaan worden met de fysieke banden alleen. Kort na de overdracht zal daarmee worden begonnen. 

 

 • Conservering banden

Tot de verzameling van de bibliotheek (circa 18.000 banden) behoren uitzonderlijke uitgaven (circa 1.000). Het is van groot belang dat die worden behouden voor de toekomst. In voorkomende gevallen is conservering nodig, nu op termijn.

 

 • Opslag boeken

Na oprichting staat MMB tevens open voor andere collecties die aansluiten bij het gedachtengoed van de stichting. In afwachting van de nieuwe fysieke locatie worden verkregen collecties opgeslagen.

 

 • Tweejaarlijkse prijs

Het voornemen is om een tweejaarlijkse prijs voor door de stichting geëntameerd nieuw uitgegeven werk in te stellen. Hiervoor is een bescheiden budget opgenomen.

 

 • Voorbereiding fysieke locatie

Richten de eerste twee jaren na oprichting zich op de fondsenwerving, in 2025 zal gestart worden met de voorbereiding om tot een definitieve fysieke locatie te komen. Deze loopt door tot in 2026.

 

 • Realisatie fysieke locatie

Naar verwachting zal de fysieke locatie van de bibliotheek en studiecentrum in 2026 de deuren openen. Van de benodigde € 2 miljoen zal circa € 1,2 miljoen gefinancierd moeten worden. De hiermee samenhangende financieringslasten zijn hier opgenomen (looptijd 20 jaar tegen 5 %). 

 

 • Studiecentrum

Binnen het studiecentrum worden enkele verblijfplaatsen gecreeerd ten behoeve van studenten en anderen die onderzoek verrichten. De hiermee samenhangende kosten zijn hier opgenomen. Daar staan doorgaans inkomsten tegenover.

 

 • Overige kosten

In aanvang zullen deze beperkt zijn. Op termijn komen hier de kosten tot uitdrukking voor gebruik van bibliotheek en studiecentrum. Hier staan doorgaans inkomsten tegenover.

 

 • Toevoeging bestemmingsreserve

Het batig saldo gedurende de periode 2023 – 2026 (als gevolg van hogere baten dan lasten) worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve teneinde in 2026 te kunnen inzetten voor de realisatie van de fysieke bibliotheek en studiecentrum. 

 

 • Ruimte voor initiatieven

Vanaf 2027 ontstaat er ruimte voor het verdiepen van bestaande activiteiten dan wel voor het starten van nieuwe initiatieven. In het beleidsplan 2027 – 2030 zal daar nader op worden ingegaan, dat eind 2026 verschijnt.

 

Balans 2023
  OPENING       PER
OMSCHRIJVING   31-12-2023
ACTIVA
1 Vaste activa
Totale vaste activa 0,00 0,00
2 Materiele vaste activa
Totale materiele vaste activa 0,00 0,00
3 Finaciele activa
* Kas
* Bank 2.000,00
Financiele middelen 2.000,00 0,00
4 Vorderingen
Totale vorderingen 0,00 0,00
TOTALE ACTIVA 2.000,00   0,00
PASSIVA
1 Eigen vermogen
* Algemene reserve    
* Bestemmingsreserve bibliotheek en    
  studiecentrum    
Totaal eigen vermogen 0,00 0,00
2 Langlopende schulden
Totaal langlopende schulden 0,00 0,00
3 Kortlopende schulden
* nog te betalen kosten 2.000,00
Totale kortlopende schulden 2.000,00 0,00
TOTALE PASSIVA 2.000,00   0,00

 

Meerjarenbegroting 2023 – 2026  MMB
NR OMSCHRIJVING 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
1 Organisatie   3.000   3.000   3.000   3.000 3.100
2 Conservator/beheerder 0 0 0 0 50.000
3 Werving fondsen   2.500   2.500   2.500   2.500 2.500
4 Werving vrijwilligers 2.000   2.000   2.000   2.000 6.000
5 Publicaties 2.500 7.500 12.500 15.000 16.000
6 Promotie   2.500   2.500   2.500   2.500 2.500
7 Digitaal platform (ontsluiting)   2.500   2.500   2.500   2.500 2.600
8 Digitalisering banden 5.000 10.000 15.000 15.000 10.000
9 Conservering banden 5.000 7.500 10.000 10.000 10.000
10 Opslag boeken 1.500   1.500   1.500 0 0
11 Tweejaarlijkse prijs 0 2.000 0 2.500 0
12 Voorbereiding fysieke locatie 0 0 10.000 10.000 0
13 Realisatie fysieke locatie 0 0 0 120.000 117.000
14 Studiecentrum 0 0 0 10.000 12.500
15 Overige kosten 1.000 1.500 2.000 20.000 21.000
16 Toevoeging bestemmingsreserve 49.000 109.500 166.500 75.000 0
17 Ruimte voor initiatieven 0 0 0 0 32.800
 
Totale lasten   76.500   152.000   230.000   290.000 286.000
Baten
1 Donaties 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000
2 Royalties 25.000 75.000 125.000 150.000 150.000
3 Bijdragen gebruik bibliotheek en 
studiecentrum 1.500 2.000 5.000 10.000 15.000
4 Overige inkomsten 0 0 0 20.000 21.000
Totale baten 76.500   152.000   230.000   280.000 286.000